طی بازار روز چهارشنبه به دنبال انتشار اخبار و شایعات در خصوص نشست‌های سیاسی ایران و بازگشت امید به آینده اقتصادی کشور، شاهد افزایش تقاضا در بازار و به ویژه در نمادهای کوچکی همچون نمادهای.........