بورس ٢۴ : سرمایه گذاری صبا تأمین پس از شکسته شدن خط روند نزولی، حرکت صعودی خود را آغاز کرده و در حال حاضر در محدوده قیمتی ٨۶۴٠ ریال می باشد. اندیکاتورها شرایط صعودی خوبی داشته...