بر اساس صورت‌های مالی ١٢ ماهه و ٩ ماهه منتشره شرکت، طی سه ماهه آخر سال مالی ٩٩، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ۴٨.٣۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن افزایشی ٩۵ درصدی را نشان می‌دهد. بهای تمام شده آن اما .......