از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١.٣٨ هزار میلیارد ریال، ٨۴.٧ درصد در بازار سرمایه ایران و ١۵.٣ درصد در سهام شرکت‌های غیر بورسی سرمایه گذاری شده است. همچنین از مجموع مبلغ ١.١٧ هزار میلیارد سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ٧٢ درصد در گروه.....