محصول پارازایلین مهمترین و با ارزشترین محصول مجتمع های آروماتیکی می باشد و مبنای مقایسه و تعیین جایگاه آنها در صنعت، میزان تولید این محصول می باشد. از آنجا که یکی از اهداف بنیادین .....