طی گزارش فعالیت ماهانه خرداد و طی سه ماهه نخست سال جاری، بانک دی درآمد خود از محل سود تسهیلات اعطایی را مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد ریال گزارش نموده که در مقایسه با میانگین چهار فصل گذشته افزایشی ١٣ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل......