قیمت از مستطیل چند ماهه رهایی پیدا کرد تا با عبور از مقاومت ١٨۵٠ تومان الگو تشکیل شود. هدف کلاسیک و ایده آل قیمت تا محدوده ٢٨٠٠ تومان در میان مدت است. یعنی به اندازه ارتفاع مستطیل، قیمت از مقاومت ١٨۵٠ تومان شکسته شده رشد کند. ٣٠٠٠ تومان سقف تاریخی قیمت است...