بر اساس آخرین گزارش ماهانه منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغی بیش از ٨۵ هزار میلیارد ریال، ٧۶ درصد در شرکت‌های بورسی و ٢۴ درصد در سهام شرکت‌های خارج از بورس می‌باشد. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی.....