بورس ٢۴ : شرکت باما روز شنبه توانست از روند نزولی و از مقاومت ٩۶٢۵ ریالی خود عبور کند. محدوده مذکور به حمایت بسیار قوی تبدیل گشته و اندیکاتورهای کوتاه مدتی کاملا صعودی شده اند. در محدوده ١١١٠٠ ریال مقاومت کوچک ابر ایچیموکوی سهم بوده که با توجه به شرایط اندیکاتورها...