بورس ٢۴ : شرکت ایران ترانسفو امروز توانست از روند نزولی خود خارج شود و اندیکاتورهای کوتاه مدتی گارد صعودی به خود بگیرند. با خروج از ابر ایچیموکو مقاومت ٢۵۶٠ ریال می تواند به حرکت خود شتاب داده و در کوتاه مدت رالی خوبی را تا محدوده ٣٢٠٠ ریال داشته باشد.عبور از مقاومت ٣٢٠٠ ریال سهم را به طور کامل از روند نزولی خارج کرده و در میان مدت توانایی رسیدن به اهداف ۴١۵٩ ریال و ۵٠٠٠ ریال را خواهد داشت.