طی سه ماهه آخر این سال ٩٩، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ۶١ هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده آن مبلغ ۵١.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن به ترتیب افزایش.....