این سهم معدنی با توجه به اخبار و پتانسیل های بنیادی جای بازدهی بسیار سنگینی داشته و می تواند رشد نزدیک دو رقمی را تجربه و بدین ترتیب سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است...