بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، مجموع درآمد شرکت طی شش ماهه نخست سال مالی جاری مبلغ ١۴.۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی ٣٣ درصدی و نسبت به میانگین سال گذشته افزایشی ٢١ درصدی داشته است که ......