مرور پیشنهادهای هفته قبل : در هفته گذشته اولین سهم کم ریسک معرفی شده «ذوب» ٣٨٠ تومانی بود که با نوسانات منفی همراه شده است. «وصنا» ۵٢٢ تومانی دومین سهم معرفی شده بود که کمی نوسان داشته است. «شفا» ٣۶٢٠ تومانی با نوسانات مثبت مواجه شده و به نظر می رسد سهم به هدف خود دست یابد. «تکادو» ١٧۵٠ تومانی رشد خوبی تا اواسط هفته داشته و قیمت های ١٩٠٠ تومان به بالا را هم تاچ کرد ، سهم می تواند تا تارگت های وعده داده شده صعود نماید. «ونیکی» ٩۶٠ تومانی اولین سهم پرریسک سبد هم با نوسانات مثبت از قیمت های معرفی شده همراه شد. «پاسا» در قیمت های ١٨۵٠ تومانی توصیه به خرید برای سرمایه گذاران پرریسک شده بود که نوسانات خوبی داد.