ترون در دسامبر سال ٢٠١٧ توسط سازمان غیر انتفاعی مستقر در سنگاپور به نام Tron Foundation تاسیس شد. موسس و مدیرعامل این شرکت ......