بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ اسفند و طی دوره ١٢ ماهه سال مالی ٩٩، شرکت فولاد مبارکه با سرمایه ٢٠٩ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١.۵٧٢ ریال محقق نموده است که در مقایسه با سال مالی قبل و سود خالص ٧٠٨ ریال این سال، افزایش ......