تخمین سود ٨٠٠ تومانی برای سال جاری در کنار داشتن طرح توسعه افزایش ظرفیت ۵٠ درصدی و همچنین افزایش سرمایه ١٧٠ درصدی از محل سود انباشته و وضعیت تکنیکالی مناسب این سهم را در موقعیت خرید بسیار خوبی قرار داده است...