پالایش نفت تبریز به تازگی از روند نزولی خود و از مقاومت ٣٢۴٠٠ ریالی عبور کرده و در حال حرکت به سمت محدوده ٣٨۴۵٠ ریال است...