شرکت توسعه معادن روی ایران پس از رسیدن به حمایت ١٩٣٣٢ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شده است. اندیکاتورهای کوتاه مدتی و میان مدتی برای یک رالی صعودی شرایط خوبی پیدا کرده اند و شرط آن که این رالی آغاز شود این است که از مقاومت ٢۴۴٠٠ ریالی عبور کند...