شاخص نفتی ها سیاه نیست، سبز است اما کمرنگ ! شاخص این صنعت در حال رسیدن به مقاومت ۴ میلیون و ٣٠٠ هزار واحدی است ( باکس زرد) مقاومتی که هم با خط کانالی چنگال روبه رو است و هم با سطح مقاومت استاتیک در سقف مستطیل...