این سهم پرپتانسیل در کف قیمتی به دلیل آیتم های بنیادی و طرح توسعه و تحول در فروش و جهش سود در ٣ ماهه به همراه مالکیت ٢٠ درصدی در سهام یک پالایشگاه مهم سیگنال خرید صادرکرد...