سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان پس از لمس حمایت ٩۶۴ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و در حال حاضر در محدوده روند نزولی کوتاه مدتی خود قرار گرفته و در صورتی که بتواند از مقاومت ١٢٢٠ ریال عبور کند وارد موج صعودی جدیدی با هدف محدوده ١۴٣٠ ریال خواهد شد...