مرور پیشنهادهای هفته قبل : در هفته گذشته «شستا» اولین سهم کم ریسک معرفی شده در قیمت های ١٢۵٠ تومان بود که با رشد و بازدهی خوبی همراه شده است. «کروی» دومین سهم معرفی شده در سبد نیز در همان قیمت معرفی شده در نوسان است.