دلار دوباره مرز ٢۵ هزار تومان را پشت سر گذاشت! بورس ٢۴ - نرخ دلار در بازار آزاد تهران در این هفته در حالی سطح مقاومتی ٢۵ هزار تومان را تثبیت کرد، که شاهد بودیم نرخ سکه امامی نیز...