طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با آغاز معاملات نمادهای بزرگ گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل وتجارت، وبصادر، وپارس و همچنین برخی دیگر از نمادهای کوچک این گروه همچون وکار و وگردش و نمادهای شاخص ساز گروه .......