این سهم پتروشیمی با ریسک پایین و پتانسیل های بنیادی من جمله تقسیم سود سنگین و تعدیل مثبت و شایعات سود بالای ١۶٠٠ تومانی برای سال جاری و افزایش سرمایه موقعیت کم ریسک خریدی را ایجاد کرده است..