بر اساس آخرین گزارش فعالیت منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١٧.٨٩ هزار میلیارد ریال، در حدود ٨٢.۴ درصد در شرکت‌های بورسی و ١٧.۶ درصد در شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری‌های بورسی......