در این میان، برآیند سه ماهه نخست سال از پیشتازی صندوق های فراز داریک، سپید دماوند، پیشتاز، همیان سپهر، آوای سهام کیان، دماسنج و تدبیرگران فردا با کسب بازدهی....