پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) به تازگی روند نزولی خود را شکسته و برای آن که رالی صعودی جدیدی آغاز کند باید که از ابر ایچیموکو و مقاومت ٩۶٠٠ ریالی خود عبور کند...