سرمایه گاری سپه پس از رسیدن به حمایت فیبوناچی ۶٠٩٩ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد و با شکست روند نزولی خود رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده است...