افتتاح سه طرح توسعه در این شرکت و قابلیت تعدیل مثبت عایدی و اصلاح عمیق ، سهم را از نظر تکنیکالی و بنیادی در موقعیت سیگنال خرید قرار داده است...