این سهم به دلیل ورود نقدینگی قوی و شکل گیری روند حمایتی و وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسب و برنامه عرضه شرکت زیر مجموعه در موقعیت صعود خوبی قرار گرفته است...