محصولات شرکت در چهار دسته انواع روانکارها، پارافین وکس، گریس و ضدیخ خلاصه می شوند. میزان تولید روانکارها بیش از سایر محصولات بوده و در نیمه دوم سال ٩٩ این شرکت حدود ١۴٨ هزار متر مکعب از انواع روانکار را تولید کرده است که ......