پالایش نفت اصفهان ١٢٣٠ تومانی اولین گزینه کم ریسک سبد هفته گذشته بوده که در مدار صعودی قرار گرفته و نوسانات مثبتی را تجربه کرده است. بانک تجارت در قیمت های ٢٢٠ تومان معرفی شد و بازدهی بسیار خوبی داشت و به تارگت مورد نظر رسید.پترول را در قیمت های ٩٢۵ تومان به عوان سهم پرریسک معرفی کردیم که این سهم نیز با نوسانات مثبت همراه شده است.