افت نرخ سکه امامی بورس ٢۴ - بهای دلار در بازار آزاد تهران در حالی در ابتدای هفته با ۵٠٠ تومان کاهش تا ٢٣ هزار و ٩٠٠ تومان افت کرده بود، تا روز پنجشنبه دوباره به کانال ٢۴ هزار تومان بازگشت. سکه امامی نیز این هفته در واکنش به برخی...