شرایط اندیکاتورهای کوتاه مدتی مناسب یک رالی نوسانی بوده اما زمانی وارد رالی صعودی خواهد شد که از مقاومت ٢٢٠٠٠ ریال خود عبور کند...