بر اساس اطلاعات ارائه شده طی گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، ۵١.۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بازار سرمایه و ۴٨.۴ درصد آن در سهام شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد. همچنین ۵٨ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت در گروه فلزات اساسی، ١٨ درصد در......