بعد از ناتوانی از عبور پر قدرت از کانال ١٠ هزار دلاری، در مقاومت قیمتی و همچنین بازه زمانی که پتانسیل اصلاح را بالا می دانست، قیمت شروع به اصلاح کرد. حمایت اول محدوده ٨٧٠٠ دلار است که در صورت از دست رفتن قیمت تا ٧۴٠٠ دلار کاهش خواهد داشت...