خط تولید کارخانه با ماشین آلات خریداری شده از شرکت زالتس گیتر آلمان راه اندازی شد و پس از بهره برداری آزمایشی، فعالیت رسمی خط تولید شرکت از تاریخ ......