بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری های انتهای اردیبهشت ماه شرکت برابر با ۵٨.٩٩ هزار میلیارد ریال بوده است. میزان سرمایه گذاری های خارج از بورس آنتهای دوره نیز طی گزارش فعالیت ماهانه مبلغ .....