همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان دید، طی سال ٩٩ با افزایش سریع‌تر بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش، حاشیه زیان ناخالص شرکت نیز روندی صعودی را طی نموده و از ١۵ درصد در سال ٩٨ به ١٧ درصد افزایش یافته است. در ادامه همچنین ......