مرور پیشنهادهای هفته قبل : درسبد هفته گذشته «فسپا» گزینه کم ریسک معرفی شده در قیمت های ٣۶۵٠ تومان با بازدهی ١٠ درصدی همراه شده و همچنان مثبت است. «فنورد» سهم پرریسک سبد در همان قیمت های مورد نظر برای خرید در نوسان است. «دروز» دیگر سهم پرریسک معرفی شده در سبد به منظور شفاف سازی مثبت در خصوص حضور سرمایه گذار خارجی در شرکت با توقف نماد همراه شده است.