طی سه ماهه آخر سال مالی ٩٩، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغی بیش از ٢٣ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن افزایشی ۴١ درصدی را نشان می‌دهد. بهای تمام شده فروش اما طی این دوره ......