شرکت نفت ایرانول، در نظر دارد تا در سال ١۴٠١ از واحد روغن سازی تهران خود به ارزش ٧.۶۵۴ میلیون یورو بهره برداری کند. این طرح باعث تولید وکس کم روغن و افزایش ظرفیت تولید روغن پایه شرکت خواهد شد. علاوه بر این......