نوشتاری از شایان علی اکبری نامزد شورای شهر تهران و کارشناس ارشد اقتصاد شهری شهرداری ها از عدم شفافیت مالی و عدم گزارش عملکرد (به تفضیل) و نحوه و چگونگی کسب درآمدها و هزینه ها، عدم وجود درآمدهای پایدار و ثابت بودن عمده هزینه های شهرداری که می بایست همواره با درآمدهای آنان تناسب داشته باشد رنج می برد. شهرداری می بایست از تسهیلات بین المللی برای حمل و نقل و طراح ها و پروژه ها که با نرخ های نازل می تواند در اختیار آن قرار گیرد؛ بسیار استفاده نماید . شهرداری باید از تسهیلات بازار سرمایه بسیار استفاده نماید.
شهرداری ها چرا از فرصت تامین مالی بورس استفاده نمی کنند؟

شایان علی اکبری

شهرداری ها از عدم شفافیت مالی و عدم گزارش عملکرد (به تفضیل) و نحوه و چگونگی کسب درآمدها و هزینه ها، عدم وجود درآمدهای پایدار و ثابت بودن عمده هزینه های شهرداری که می بایست همواره با درآمدهای آنان تناسب داشته باشد رنج می برد.

شهرداری می بایست از تسهیلات بین المللی برای حمل و نقل و طراح ها و پروژه ها که با نرخ های نازل می تواند در اختیار آن قرار گیرد؛ بسیار استفاده نماید . شهرداری باید از تسهیلات بازار سرمایه بسیار استفاده نماید.

در شورای شهر فردی که متخصص در امر فاینانس و مالی و بازار سرمایه باشد بسیار ضروری است. فرصت های بسیاری در این بازار سرمایه وجود دارد که اهالی آن و مشاورین می توانند یاری دهنده شورای شهر و شهرداری باشند. مدیریت یک شهر که در اختیار شهرداری است پتانسیل بسیار زیادی جهت ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر در راستای سیاست های شهرداری وجود خواهد داشت. باید در جستجوی اخذ عوارض بیشتر از ثروتمندان و در مقابل خدمات بیشتر به آنان بود و از طرفی با دریافت وجه بیشتر از آنان خدمات بیشتری به سایر شهروندان داد.

رصد کردن در میان کشورها و تحقیق در منابع درآمدها و هزینه های آنان و داشتن یک الگوی اقتصادی در مدیریت شهری و بومی سازی آن که در شان کشور اسلامی باشد؛ و هدایت منابع به سمت هدف یکی از اساسی ترین کارها در ابتداری کار شورای شهر باید باشد. اگر در هزینه ها و درآمدها آنقدر شفاف باشیم که رضایت شهروندان حاصل شود ؛ منابع درآمدی به دلیل اطمینان شهروندان افزایش خواهد یافت.

شهرداری و شورای شهر باید با شناسایی و تعریف و ایجاد خدمات ویژه و خاص کسب درآمد برای خود تعریف کند و در خصوص اصلاح و بازسازی شهر و شهرسازی برای رفاه همه شهروندان بخصوص معلولین باید به صورت جدی کار کرد و رفاه بیشتری در خصوص وسائط نقلیه عمومی برای آنان انجام داد.

نامزد شورای شهر تهران و کارشناس ارشد اقتصاد شهری