پالایش نفت اصفهان در حال عبور از مقاومت بسیار مهم ١١٧٨٠ ریال می باشد. عبور از محدوده مذکور و تثبیت بالای آن، سیگنال خیلی خوبی برای سهم خواهد بود و پتانسیل ادامه حرکت تا محدوده ١۵٨٠٠ ریال را در مرحله اول خواهد داشت.