بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، از مجموع مبلغ ۴.٠٧ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های شرکت، ۶٠ درصد در بازار سرمایه و ۴٠ درصد باقی مانده در سهام سایر شرکت‌ها می‌باشد. همچنین از این مبلغ سرمایه‌گذاری، ٣١ درصد در گروه ......