طی بازار امروز نیز با افزایش فشار عرضه در کلیت بازار و به ویژه در نمادهای شاخص و کامودیتی محوری همچون نمادهای گروه فلزات اساسی، گروه استخراج کانه‌های فلزی و همچنین نمادهای گروه محصولات شیمایی، شاخص نیز کار خود را با روندی نزولی و در بازه‌های منفی آغاز نمود. حرکت شاخص در بازه‌های منفی ......