بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت با بهای تمام شده تاریخی ١٣٣.٢۴ هزار میلیارد ریال، ٧٧.۶ درصد در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و ٢٢.۴ درصد نیز در سهام شرکت‌های .......