بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، طی دوره ٢ ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت شامل ٢٧۵.۵ هزار تن اسلب و ۴.٨ هزار تن سایر محصولات بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در بخش تولید اسلب افزایشی ......